• Comunicat de presă

  Comunicat de presă

  Anunț finalizare implementare proiect: Consolidarea pe piata a societatii Civil Construction SRL prin achizitii de echipamente tehnologice, si softuri performante
  Titlul proiectului: “Consolidarea pe piata a societatii Civil Construction SRL prin achizitii de echipamente tehnologice, si softuri performante”
  Numele beneficiarului: SC CIVIL CONSTRUCTION SRL
  Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 2.728.429,16 lei
  Valoarea contribuției europene: 1.639.645,48 lei
  Data începerii şi finalizării proiectului: 14.05.2018 – 31.05.2021
  Codul MySMIS: 113311

  Obiectivele proiectului: 

  Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei Civil Construction SRL prin extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului cel puțin unui produs. 

  Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului unui produs aferent domeniului de activitate descris prin CAEN 1623. Tot aici mentionam îmbunatatirea proceselor productive prin inovarea în cadrul fluxului tehnologic productiv prin achizitia de echipamente/utilaje performante, respectiv un centru de prelucrare multifunctional, un sistem solar si un sistem de iluminat cu LED cu 63 line IP pentru zona de productie si softuri aferente productiei si administratiei firmei, mai exact un sistem software proiectare lemn si un modul CRM (customer relationship manager).

  2. Cresterea eficientei energetice prin optimizarea functionarii instalatiilor respectiv achizitia unui sistem de iluminat cu LED cu 63 line IP pentru zona de productie, fiind eficient energetic. Totodata achizitionarea de instalatii care folosesc surse de energie regenerabile. Tot pentru îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator se va asigura cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului.

  3. Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 2 persoane dintre care cel putin o persoana apartinând unei categorii defavorizate si adaptarea partiala a infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati.

  Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

  Rezultatele oținute ale proiectului:

  1. Creșterea volumului produsului „case de lemn” prin extinderea capacității de producție în cadrul societății Civil Construction SRL, prin achiziționarea de un echipament tehnologic complex performant, până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului. Tot aici menţionăm un proces productiv îmbunătățit până la finalizarea implementării proiectului ca urmare a inovării fluxului tehnologic cu ajutorul echipamentelor moderne achiziționate si softurilor performante aferente.

  2. Eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a optimizării funcționării instalațiilor respectiv instalării unui sistem de iluminat eficient energetic şi utilizării instalaţiilor care folosesc surse de energie regenerabile. Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului

  3. 2 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului si asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare al proiectului; Infrastructură adaptată la persoane cu dizabilități la sfârșitul perioadei de implementare al proiectului.

  Impactul investiției:

  1. Prin proiect, societatea CIVIL CONSTRUCTION SRL a creat 2 locuri de muncă dintre care 1 loc de muncă a fost destinat persoanelor din categorie defavorizată.
  2. Prin intermediul proiectului, s-a ectins capacitatea de productie a firmei prin achizitia unui echipament nou, si a unui soft performant, care perminte onorarea unui numar mai mare de comenzi venite din partea potentialilor clienti;
  3. Tot prin intermediul proiectului, a fost certificat sistemul de management si produsul case din lemn, astfel, potentialii clienti pot beneficia acum de case din lemn de o calitate ridicată certificate de către un organism de certificare;